Gästparkering

Efter samtal med Sångfågeln 2 och Umevakt Parkering AB så har det införts en gräns för hur länge man kan stå på gästparkering med tillståndsskylt, denna är satt till 4 dagar.

Som vanligt så gäller 6 timmars parkering för gäster, för utökat tillstånd ring Umevakt på 090-70 39 00, jourtelefon mellan kl 08.00 – 22.00 alla dagar.

Rökförbud allmänna platser

Styrelsen vill passa på att påminna om att det från och med den 1 juli är rökförbud på allmänna platser.

Information från Umeå kommun:

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer i Umeå kommun där det enligt lag är förbjudet att röka.

Förbudet finns till för att skydda människor från att bli utsatta för farliga ämnen som orsakar hälsoproblem. Särskilt känsliga är barn och unga samt personer med astma, allergier eller annan överkänslighet. Alla ska kunna vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för tobaksrök.

Ny lagstiftning från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar lagen om tobak och liknande produkter att gälla och det innebär att fler platser utomhus kommer att omfattas av rökförbudet, till exempel lekplatser, uteserveringar och hållplatser för kollektivtrafik. Rökförbudet omfattar även fler produkter än tidigare.

Förutom de rökfria miljöer som redan finns, kommer från den 1 juli 2019 följande miljöer också att omfattas av rökförbud:

  • uteserveringar till restauranger och kaféer
  • utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik
  • inhägnade platser avsedda för idrottsutövning
  • lekplatser dit allmänheten har tillträde
  • entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, såsom butiker, bibliotek, biografer och teatrar.

Platser som sedan tidigare omfattas av rökförbudet:

  • lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem
  • lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård
  • lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  • på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel
  • i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus.
Märkt med: , ,

Fastighetsskötsel under sommaren

Beställningar felanmälningar görs som vanligt via MittRiksbyggen

Under vecka 26-29 har vår ordinarie fastighetsskötare semester och fastighetsskötseln sköts av en vikarie.

Tvättning och ommålning av låghusen

Samtliga låghus kommer att tvättas och målas om, med start 20 juni.
Arbetet sker på ett låghus i taget, lappar sätts upp i respektive hus strax innan tvättning respektive målning påbörjas.

När lappen om tvättning sätts upp i ditt trapphus; vänligen plocka bort möbler, blommor mm från balkongen/uteplatsen.
När tvättningen är klar, kan ni ställa tillbaka allt och plocka bort det igen när lappen om målning sätts upp.

När lappen om målning är bortplockad, är huset färdigmålat.

Vid frågor ang ommålningen kontakta
Mikael Forsman: 073-296 14 06

Under tiden som målningen sker i området, kommer målarfirman att använda vissa gästparkeringar.
Dessa har en plastsäck över skylten Gästparkering.Uppställningsfunktion slussdörrar

Sedan en tid tillbaka är slussdörrarna i höghusen försedd med en funktion som gör att de kan ställas upp. När man öppnar dörren till maximalt öppet läge så går dörrens arm in i låst läge. Vi påminner om att se till att dörren stängs efter att man har använt sig av denna funktion.

Ny rutin för bokning av gästlägenhet och bastu

Ett nytt system för bokning av gästlägenheten och bastun är infört. Respektive lägenhet har blivit tilldelad en s.k. tagg som dels fungerar som nyckel och som även används när man väljer att göra sin bokning med hjälp av tavlan som sitter bredvid dörren till gästlägenheten. Det är viktigt att påpeka att taggen ska ses som en nyckel och ska överlämnas till köparen vid en eventuell försäljning. Ytterligare information finns under fliken ”Gästlägenhet och Bastu”.

Byte av brandvarnare

Styrelsen har beslutat att köpa in nya brandvarnare till varje lägenhet. En brandvarnare har begränsad livslängd och bör bytas ut efter 8-10 år (Brandskyddsföreningens rekommendation). Det finns två typer av brandvarnare, optisk och joniserande, som båda ger ett likvärdigt skydd. Vi väljer att köpa in den optiska vilket är det mer miljömässiga alternativet då den inte innehåller något radioaktivt avfall. Den ska även uppfylla standarden SS-EN 14604.

Den gamla brandvarnaren får inte kastas bland hushållssoporna, utan ska sorteras som elektronikavfall på avfallsstationerna. Vid Mariehems centrum finns en behållare, ett s.k. ELIS-skåp, där man kan kasta sin gamla brandvarnare. Ett annat alternativ är Gimonäs återvinningscentral, men dit är det ju lite längre att färdas. Batteriet ska tas ur och sorteras för sig.

Ni kommer att få brandvarnaren levererad vid dörren av någon ur styrelsen.

Hyresavgifter

Styrelsen har fastställt budgeten för nästa år. Beslut är fattat om att inte höja avgifterna under nästa år.

Belysning i kallförrådet

Den tidigare informationen om att en timer till belysningen skulle monteras in vid respektive ingång till kallförrådet mellan 156 och 158 kräver en viss revidering. Det har istället monterats in ny rörelsevakt riktad mot varje entrédörr och innerbelysningen lyser ca 15 minuter varje gång den aktiveras. Det kan vara bra att ha koll på när man kliver in i förrådet så vet man på ett ungefär när belysningen kommer att slockna. Släcks belysningen när man befinner sig inne i förrådet måste man röra sig mot någon av rörelsevakterna för att få igång den igen och komma ganska nära då dessa är riktade mot respektive entré.

Reparation av plåtvägg vid gästparkering

Plåtväggen vid gästparkeringen som finns mellan Sångfågeln 1 och Sångfågeln 2 mot Kolbäcksvägen har farit illa under åren i samband med att platsen tjänat som snöupplag. Styrelsen har beslutat att väggen ska repareras och de bägge föreningarna delar på kostnaden.

Top