Den 25 maj 2018 börjar det nya EU- direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla. Dataskyddsförordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter, och samtidigt stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa används.

Rätten till privatliv – en mänsklig rättighet

Grunden till dataskyddslagstiftningen hittar man i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

 • Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.
 • Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av
  den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund.
  Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller
  henne och att få rättelse av dem.
 • En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.

Kort uttryckt kan man alltså säga att det handlar om en allmänmänsklig rätt till privatliv.

BRF Sångfågeln 1 följer Dataskyddsförordningen och har du frågor eller funderingar så kan du vända dig till oss i styrelsen på mail: sangfageln1@gmail.com

Hej alla medlemmar i Sångfågeln 1, hoppas ni har haft en bra sommar hittills.

Vi från styrelsen vill passa på att påminna om att kolla både föreningswebben och Riksbyggens kundwebb för aktuell information och ärendehantering.

Tyvärr är det så att det på sommaren kan vara svårare att få tag på både oss i styrelsen, förvaltning och kontraktörer vilket gör det viktigare att felanmälningar och övriga ärenden först försöker lösas via Riksbyggens kundwebb för att de inte ska råka bli liggande.

Det går självklart också alltid att ringa direkt till den i styrelsen som är relevant för ditt ärende om det skulle vara akut.

Vi vill också återigen passa på att påminna om att det råder parkeringsförbud i hela området förutom på angivna gästparkeringar. Vi har haft en del kontraktörer med specialtillstånd i sommar som har nyttjat gästparkeringar vilkas skyltar är övertäckta; en övertäckt eller icke-existerande skylt innebär att det totala parkeringsförbudet för området gäller även där, trots tidigare bestämmelser.

På vår egen hemsida finns också mycket matnyttig information om föreningen som kan vara behjälplig, ta dig gärna tid att klicka runt och kolla!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Efter samtal med Sångfågeln 2 och Umevakt Parkering AB så har det införts en gräns för hur länge man kan stå på gästparkering med tillståndsskylt, denna är satt till 4 dagar.

Som vanligt så gäller 6 timmars parkering för gäster, för utökat tillstånd ring Umevakt på 090-70 39 00, jourtelefon mellan kl 08.00 – 22.00 alla dagar.

Styrelsen vill passa på att påminna om att det från och med den 1 juli är rökförbud på allmänna platser.

Information från Umeå kommun:

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer i Umeå kommun där det enligt lag är förbjudet att röka.

Förbudet finns till för att skydda människor från att bli utsatta för farliga ämnen som orsakar hälsoproblem. Särskilt känsliga är barn och unga samt personer med astma, allergier eller annan överkänslighet. Alla ska kunna vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för tobaksrök.

Ny lagstiftning från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar lagen om tobak och liknande produkter att gälla och det innebär att fler platser utomhus kommer att omfattas av rökförbudet, till exempel lekplatser, uteserveringar och hållplatser för kollektivtrafik. Rökförbudet omfattar även fler produkter än tidigare.

Förutom de rökfria miljöer som redan finns, kommer från den 1 juli 2019 följande miljöer också att omfattas av rökförbud:

 • uteserveringar till restauranger och kaféer
 • utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik
 • inhägnade platser avsedda för idrottsutövning
 • lekplatser dit allmänheten har tillträde
 • entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, såsom butiker, bibliotek, biografer och teatrar.

Platser som sedan tidigare omfattas av rökförbudet:

 • lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem
 • lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård
 • lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel
 • i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus.
Märkt med: , ,

Beställningar felanmälningar görs som vanligt via MittRiksbyggen

Under vecka 26-29 har vår ordinarie fastighetsskötare semester och fastighetsskötseln sköts av en vikarie.

Samtliga låghus kommer att tvättas och målas om, med start 20 juni.
Arbetet sker på ett låghus i taget, lappar sätts upp i respektive hus strax innan tvättning respektive målning påbörjas.

När lappen om tvättning sätts upp i ditt trapphus; vänligen plocka bort möbler, blommor mm från balkongen/uteplatsen.
När tvättningen är klar, kan ni ställa tillbaka allt och plocka bort det igen när lappen om målning sätts upp.

När lappen om målning är bortplockad, är huset färdigmålat.

Vid frågor ang ommålningen kontakta
Mikael Forsman: 073-296 14 06

Under tiden som målningen sker i området, kommer målarfirman att använda vissa gästparkeringar.
Dessa har en plastsäck över skylten Gästparkering.Sedan en tid tillbaka är slussdörrarna i höghusen försedd med en funktion som gör att de kan ställas upp. När man öppnar dörren till maximalt öppet läge så går dörrens arm in i låst läge. Vi påminner om att se till att dörren stängs efter att man har använt sig av denna funktion.

Ett nytt system för bokning av gästlägenheten och bastun är infört. Respektive lägenhet har blivit tilldelad en s.k. tagg som dels fungerar som nyckel och som även används när man väljer att göra sin bokning med hjälp av tavlan som sitter bredvid dörren till gästlägenheten. Det är viktigt att påpeka att taggen ska ses som en nyckel och ska överlämnas till köparen vid en eventuell försäljning. Ytterligare information finns under fliken ”Gästlägenhet och Bastu”.

Styrelsen har beslutat att köpa in nya brandvarnare till varje lägenhet. En brandvarnare har begränsad livslängd och bör bytas ut efter 8-10 år (Brandskyddsföreningens rekommendation). Det finns två typer av brandvarnare, optisk och joniserande, som båda ger ett likvärdigt skydd. Vi väljer att köpa in den optiska vilket är det mer miljömässiga alternativet då den inte innehåller något radioaktivt avfall. Den ska även uppfylla standarden SS-EN 14604.

Den gamla brandvarnaren får inte kastas bland hushållssoporna, utan ska sorteras som elektronikavfall på avfallsstationerna. Vid Mariehems centrum finns en behållare, ett s.k. ELIS-skåp, där man kan kasta sin gamla brandvarnare. Ett annat alternativ är Gimonäs återvinningscentral, men dit är det ju lite längre att färdas. Batteriet ska tas ur och sorteras för sig.

Ni kommer att få brandvarnaren levererad vid dörren av någon ur styrelsen.

Styrelsen har fastställt budgeten för nästa år. Beslut är fattat om att inte höja avgifterna under nästa år.