Styrelsen har fastställt budgeten för nästa år. Beslut är fattat om att inte höja avgifterna under nästa år.

Den tidigare informationen om att en timer till belysningen skulle monteras in vid respektive ingång till kallförrådet mellan 156 och 158 kräver en viss revidering. Det har istället monterats in ny rörelsevakt riktad mot varje entrédörr och innerbelysningen lyser ca …

Belysning i kallförrådet Läs mer »

Plåtväggen vid gästparkeringen som finns mellan Sångfågeln 1 och Sångfågeln 2 mot Kolbäcksvägen har farit illa under åren i samband med att platsen tjänat som snöupplag. Styrelsen har beslutat att väggen ska repareras och de bägge föreningarna delar på kostnaden.

Styrelsen har beslutat att köpa in och montera porthållare till alla entrédörrar. Detta kommer att underlätta vid passage när man har matkassar eller andra grejer att bära.

Om det uppstår problem med avrinning i avloppen så ska felet/störningen rapporteras via Riksbyggens felanmälan. Spolning i hela systemet gjordes i mars månad 2016 genom företaget Swoosh försorg och på det arbetet lämnades 3 års garanti. Det bör dock påpekas …

Felanmälan spolning avlopp Läs mer »

En starkare fläkt är monterad i kallförrådet och tillsammans med att ytterligare en ventil tillförts ska luften bli bättre i förrådet. Enligt uppgift så händer det ibland att någon slår av strömbrytaren till fläkten, men det är något som inte …

Ventilation i kallförrådslängan Läs mer »

Den tidigare fastställda standarden för kulören på markiser har utgått och ersatts av koden ORC U 171 enligt Sun Off:s färgprover.

Denna information är kanske redan känd av många boende, men för att säkerställa att den kommer till allas kännedom så publiceras den här. Det finns 3 stycken säkringar à 16 ampere till varje lägenhet. I låghusen sitter säkringarna i elcentralen …

Huvudsäkringar Läs mer »

En avfallsbehållare med lock finns placerad på den gemensamma grillplatsen. Den är till för att kunna kasta använda engångsgrillar i. Inget annat avfall ska läggas i den, utan det får man lämna i soprummet.

Styrelsen fattade på senaste mötet beslut om att det inte ska vara tillåtet att använda kol-/brikettgrill på balkongerna. Även annan form av öppen eld är förbjuden på balkongerna. Anledningen till förbudet  är brandrisken och även att giftiga gaser kan leta …

Regler för grillning på balkonger Läs mer »