Plåtväggen vid gästparkeringen som finns mellan Sångfågeln 1 och Sångfågeln 2 mot Kolbäcksvägen har farit illa under åren i samband med att platsen tjänat som snöupplag. Styrelsen har beslutat att väggen ska repareras och de bägge föreningarna delar på kostnaden.

Styrelsen har beslutat att köpa in och montera porthållare till alla entrédörrar. Detta kommer att underlätta vid passage när man har matkassar eller andra grejer att bära.

Om det uppstår problem med avrinning i avloppen så ska felet/störningen rapporteras via Riksbyggens felanmälan. Spolning i hela systemet gjordes i mars månad 2016 genom företaget Swoosh försorg och på det arbetet lämnades 3 års garanti. Det bör dock påpekas att om felet ligger inom lägenhetens gränser så är det bostadsrättshavaren som får stå för kostnaden. Det är först när felet uppstår ute i husens stammar som man kan åberopa garantin.

En starkare fläkt är monterad i kallförrådet och tillsammans med att ytterligare en ventil tillförts ska luften bli bättre i förrådet. Enligt uppgift så händer det ibland att någon slår av strömbrytaren till fläkten, men det är något som inte är önskvärt utan fläkten ska vara i drift hela tiden.

Den tidigare fastställda standarden för kulören på markiser har utgått och ersatts av koden ORC U 171 enligt Sun Off:s färgprover.

Denna information är kanske redan känd av många boende, men för att säkerställa att den kommer till allas kännedom så publiceras den här. Det finns 3 stycken säkringar à 16 ampere till varje lägenhet. I låghusen sitter säkringarna i elcentralen på entréplanet och i höghusen sitter de i elcentralen på var annat plan, exempelvis för lägenheterna på plan 5 och 6 så är det i skåpet på plan 6 som både elmätare och nämnda säkringar finns. I skåpen finns också ett lager av säkringar. Dörrnyckeln till respektive lägenhet passar till låset på elcentralens dörr.

En avfallsbehållare med lock finns placerad på den gemensamma grillplatsen. Den är till för att kunna kasta använda engångsgrillar i. Inget annat avfall ska läggas i den, utan det får man lämna i soprummet.

Styrelsen fattade på senaste mötet beslut om att det inte ska vara tillåtet att använda kol-/brikettgrill på balkongerna. Även annan form av öppen eld är förbjuden på balkongerna. Anledningen till förbudet  är brandrisken och även att giftiga gaser kan leta sig in i lägenheterna. Elektriska grillar och gasolgrillar är tillåtna.
De som har altan/uteplats på bottenplanet uppmanas att placera sina grillar utanför den yta som ovanliggande balkong täcker, dvs att det finns ett fritt luftrum ovanför den tända grillen.

Det kan vara lite knepigt att orientera sig i var respektive P-plats finns på området när man läser beteckningen på lediga platser i Riksbyggens köhanteringssystem och sedan går ut och letar var motsvarande plats befinner sig i verkligheten. På Riksbyggens kundwebb finns angivet: 1) P-plats med el; 2) Carport med el och 3) Carport utan el. Det är inte helt korrekt då alla platser har eluttag.

Vi har 3 olika typer av P-platser att tillgå, men med 4 olika sifferbeteckningar. Den första är P-plats med motorvärmarstolpe som har ett prefix ”08” följt av platsnumret, exempelvis 0845. Denna plats är märkt ”45” på stolpen och finns tillsammans med övriga likadana utformade platser längs höghusen.

Den andra typen av P-plats är Carport utan förråd som har prefixet ”09” följt av platsnumret, exempelvis 0914. Dessa platser finns närmast Mariehemsvägen och motorvärmaruttaget är i detta fall märkt med ”14”.

Den tredje formen av P-plats är Carport med förråd som finns mellan höghusen och Kolbäcksvägen. De platser som finns på Sångfågeln 1-området (Mariehemsvägen 154/162/164) har prefix ”10” följt av platsnumret, exempelvis 1061, och stolpen här märkt med 61. De platser vi har att tillgå på Sångfågeln 2-området (Mariehemsvägen 172-174) har prefix ”11” följt av platsnumret, exempelvis 1134 och där är stolpen märkt ”134”.

Inriktningen är att märka om platserna så att beteckningen på respektive P-plats stämmer överens med det som står i köhanteringen och på kontraktet.

Enligt förvaltningsavtalet är det Riksbyggen som ska utföra den manuella snöröjningen på vårt område. Snöröjning påbörjas när snödjupet vid snöfall uppgår till 50 mm kallsnö repektive 40 mm blötsnö. Om snöfallet överskrider denna gräns, men väntas avta inom ett par timmar påbörjas snöröjningen i samband med snöfallets upphörande.
Det är dock ingen dygnet runt tjänst, utan vi kan förvänta oss att snöskottningen är klar måndag – fredag senast under eftermiddagen de dagar snöfall förekommit. Under helgerna utför Riksbyggen ingen manuell snöröjning, utan då får vi medlemmar själva skotta bort snön efter det behov vi själva bedömer är nödvändigt.

 

 

Top